logo

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w Mienianach

Nowa strona CIS z jadłospisem

INFORMACJE PODSTAWOWE

Odwiedzając naszą stronę, na Twoim komputerze lub urz¹dzeniu mog¹ byæ zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysy³ane przez nasz¹ stronê lub strony, do których siê odwo³ujemy (np. pokazuj¹c multimedia, udostêpniaj¹c linki, itp.)

PO CO STOSUJE SIÊ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies u¿ywane s¹ na stronach internetowych ze wzglêdu na wygodê u¿ytkowników min.: by jak najlepiej dostosowaæ treœci i funkcje oraz wygl¹d witryny do ich potrzeb, a tak¿e w celach statystycznych czy te¿ odnotowaniu faktu g³osowania w prowadzonych ankietach.

DODATKOWE INFORMACJE

Zapisywanych na Twoim komputerze lub urz¹dzeniu informacji wysy³anych z naszej strony nie przetwarzamy i nie gromadzimy.

ZMIANA USTAWIEÑ

Sam mo¿esz dokonaæ zmian ustawieñ dotycz¹cych ciasteczek w u¿ywanej przez siebie przegl¹darce, w tym zupe³nie wy³¹czyæ mo¿liwoœæ ich zapisywania na Twoim komputerze.
Jeœli nie wy³¹czysz mo¿liwoœci zapisywania ciasteczek pochodz¹cych z naszych witryn, oznacza to Twoj¹ zgodê na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

SAM ZDECYDUJ

Je¿eli zdecydujesz siê na odrzucenie wszystkich ciasteczek, mo¿e staæ siê utrudnione lub niemo¿liwe korzystanie z niektórych treœci i/lub us³ug dostêpnych na naszej stronie. Wy³¹czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo¿liwoœci przegl¹dania naszej strony.

WY£¥CZENIE CIASTECZEK

Ka¿dy u¿ytkownik mo¿e dostosowaæ ustawienia swojej przegl¹darki  do odpowiadaj¹cego mu poziomu ochrony przed plikami cookies, mo¿e je te¿ ca³kowicie zablokowaæ.

ZMIANA USTAWIEÑ PLIKÓW COOKIES

Informacje na temat  obs³ugi plików cookies  znajduj¹ siê w ustawieniach poszczególnych przegl¹darek lub na stronach internetowych ich producentów.  Jeœli korzystasz z urz¹dzenia typu:  smartfon, tablet, telefon komórkowy itp., zapoznaj siê z opcjami dotycz¹cymi ustawieñ plików cookies w instrukcji lub dokumentacji urz¹dzenia, z którego korzystasz.

 


Nasze Centrum

Dowiedz czym zajmuje się nasze Centrum, jaka jest nasza misja, jak staramy się pomóc tym, którzy tego potrzebują.

o nas

 


Kontakt z CIS

Mieniany 91/9
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 6183247
e-mail: biuro@cismieniany.pl

więcej

 


Nasi Partnerzy

- GOPS Hrubieszów
- Urząd Gminy Hrubieszów

 

więcej

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj
Korzystanie z tej strony oznacza akceptację naszej polityki i stosowania plików cookie.

Centrum Integracji Społeczenej w Mienianach
www.cismieniany.pl